Pfinking op de ipad

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die worden geleverd door het bedrijf Commodity na het bestellen van een Pfinking jaarabonnement of een verlenging van dit abonnement. Het doen van een aanvraag van een Pfinking evaluatie account via de website en overmaking van het jaarabonnement totaalbedrag houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 1. Gedurende 2 maanden heeft u de mogelijkheid vrijblijvend gebruik te maken van de Pfinking software met als enig doel kennis te maken met het product. Deze periode wordt tevens beschouwd als de zichttermijn.

 2. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Commodity en worden slechts aan u ter beschikking gesteld voor de overeengekomen periode. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

 3. Het jaarabonnement gaat in nadat de evaluatiefase van 2 maanden is verstreken of bij een verlenging direct en aansluitend nadat het oude abonnement is verlopen.

 4. Commodity is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die voortvloeit uit interpretatie of berekeningsfouten in de applicatie.

 5. Commodity kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Commodity verplicht is tot schadevergoeding.

 6. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Commodity kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

 7. Indien uw emailadres wijzigt, dient u ervoor te zorgen dat u dit wijzigt in de Pfinking applicatie in het onderdeel instellingen.

 8. Commodity houd zich het recht voor zonder opgaaf van reden de levering van de softwaredienst te stoppen; de eventuele resttermijn op het abonnement wordt in dit geval terugbetaald.

 9. Commodity zal ernaar streven de applicatie en opgeslagen gegevens correct in stand te houden. Echter de klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de borging van zijn gegevens door gebruik te maken van de back-up mogelijkheid in de Pfinking applicatie.

 10. Commodity zal er alles aan doen de gegevens van de klant zo veilig mogelijk te behandelen. De klant blijft zelf verantwoordelijk en dient geen rekeningnummers, creditcardnummers of andere persoonlijke gegevens, waarmee een relatie met de klant kan worden gelegd, vast te leggen in de applicatie.

 11. Commodity houdt zich het recht voor zonder opgaaf van reden de verkoop van nieuwe abonnementen of verlengingen (tijdelijk) te staken.

 12. Commodity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de Pfinking applicatie.

 13. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie volgens de procedure zoals die op de website is vermeld.

 14. Alle prijzen zijn vermeld in Euro's inclusief BTW.

 15. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Commodity vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

 16. Commodity is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 17. Op deze voorwaarde is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 18. Alle geschillen tussen u en Commodity, die niet in onderling overleg tot een voor beiden bevredigende oplossing komen, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, echter uitsluitend de Nederlandse rechter.

Pfinking is de beste oplossing voor je persoonlijke financiën, maar geloof ons niet ...

Probeer 2 maanden gratis »